Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MARKI NATKO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „KONKURS MARKI NATKO”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE NATKO, ul. Szarych Szeregów 16, 43–300 Bielsko-Biała, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 547–181–64–65 zwana dalej „Organizatorem“.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem https://www.facebook.com/…turalneNatko (dalej „Strona Konkursowa“).
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ® ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook ®.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Szarych Szeregów 16, 43–300, Bielsko – Biała.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie, które posiadają adres zamieszkania na terytorium Polski.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Fundatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora lub Fundatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób.
 4. Konkurs trwa od dnia 18.02.2015 r do dnia 04.03.2015 r. włącznie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. posiadanie konta użytkownika na portalu społecznościowym Facebook ®; b. polubienie fanpage'u marki NATKO; c. udostępnienie wpisu o konkursie na osi czasu uczestnika; d. zamieszczenie pod wpisem o konkursie komentarza z wyborem rodzaju Oleju NATUWIT wraz z uzasadnieniem tego wyboru. 6. Zgłoszenia udziału w Konkursie niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie. 6. Podanie przez uczestnika Konkursu danych wymaganych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie za pośrednictwem aplikacji konkursowej, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby wskazane przez Organizatora, a będą to autorzy trzech najciekawszych komentarzy.
 2. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną do dn. 11.03.2015. Naz­wiska osób nagrodzonych opublikowane zostaną w informacji zamieszczonej na fanpage'u mar­ki NATKO.
 3. Nagrody przesłane zostaną do zwycięzców drogą przesyłki pocztowej (po uprzednim kontakcie i ustaleniu adresu dostarczenia nagrody w prywatnej wiadomości) w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 4. Jury Konkursowe ze zgłoszonych i przesłanych przez uczestników Konkursu w danym dniu trwania Konkursu wybierze 3 (trzy) najbardziej kreatywne hasła, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a. trafność hasła; b. pomysłowość; c. kreatywność; d. oryginalność. 5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania zwycięzców oraz wydawania nagród prowadzić będzie Jury Konkursowe, w skład, którego wchodzić będą 3 osoby powołane przez Organizator konkursu. 6. Propozycje haseł konkursowych zawierające słowa lub treści wulgarne, obelżywe, nieobyczajne lub w inny sposób sprzeczne z prawem albo zawierające nazwy zastrzeżone lub w inny sposób prawnie chronione, nie będą uwzględniane w Konkursie. 7. Ten sam uczestnik może zostać zdobywcą co najwyżej jednej nagrody.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest Arganowy Olej Kosmetyczny NATUWIT
 2. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez ich zdobywców zamieniane na inne nagrody bądź równowartość w pieniądzu, a także nie mogą być przekazywane przez ich zdobywców na rzecz innych uczestników.
 3. Organizator pobierze od zdobywców Nagród, przed wydaniem im Nagród, stosowne kwoty zryczałtowanego podatku od wygranej w Konkursie i odprowadzi je na konto właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Łączna pula nagród w konkursie wynosi: 228 zł brutto.
 5. W przypadku niemożności odebrania nagrody przez jej zdobywcę nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
 2. Zawinione podanie przez uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Naruszenie przez uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
 5. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu uczestnika, który:

a. postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem; b. zarejestrował się w Konkursie, używając do tego treści o charakterze wulgarnym lub w inny sposób nieodpowiednim; c. wykorzystywał więcej niż jedno konto w portalu społecznościowym Facebook ®.

VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego przebiegu Konkursu, w terminie do dnia 04.03.2015 r. Reklamacje należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu reklamującego, na adres PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE NATKO, ul. Szarych Szeregów 16, 43–300 Bielsko-Biała, z dopiskiem: „KONKURS MARKI NATKO". Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Jury Konkursowe. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub zamieszczane przez niego treści w związku z udziałem w Konkursie będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzanie nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe uczestników zostaną zniszczone lub trwale wykasowane.
 4. Uczestnicy Konkursu, dokonując rejestracji udziału w Konkursie za pośrednictwem Strony Konkursowej, zaznaczając stosowaną kratkę przy dokonywaniu logowania do aplikacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warszawa, dnia 18.02.2015 r. ORGANIZATOR